Infantil

L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL COMPRÈN 3 CURSOS: P3, P4 I P5 (DELS 3 ALS 6 ANYS).

Des que els nens i nenes comencen el cicle d’Educació Infantil, tenim molt present tot el procés d'adaptació i acollida, per tal que en aquest inici de la seva vida escolar es sentin segurs, tranquils i puguin gaudir plenament de l'activitat que l'escola comporta, consolidant una bona base de l'aprenentatge i socialització que permeti una experiència escolar positiva.

El currículum d’Educació Infantil és presidit per unes capacitats comunes a tota l’etapa que s’han de desenvolupar al llarg dels dos cicles (Llar d’Infants i Parvulari).  Aquestes capacitats són de diferents tipus: motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals i d’inserció i actuació social; i s’organitzen al voltant de quatre eixos competencials que retornen a la idea d’educar per viure i conviure al nostre món actual.

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran a l’etapa d’educació primària amb el desenvolupament de les competències bàsiques.

Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

 • 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

 • 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

 • 3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb

 • seguretat i eficàcia.

 • Aprendre a pensar i a comunicar.

 • 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

 • 5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diversos contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

 • 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

 • 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

 • Aprendre a conviure i habitar el món.

 • 8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

 • 9. Comportar­se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col∙laboració amb el grup i cap a la integració social.

L'àlbum de P3
L'àlbum de P4
L'àlbum de P5