L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMPRÈN 3 CICLES DE DOS CURSOS CADASCUN.

  • CICLE INICIAL (dels 6 als 8 anys)
  • CICLE MITJÀ (dels 8 als 10 anys)
  • CICLE SUPERIOR (dels 10 als 12 anys)

Els principals objectius són, a nivell d’actituds, valor i normes, ajudar a créixer com a persones i aprendre a conviure. Pel que fa a procediments, habilitats i estratègies, es persegueix aprendre a fer, a adquirir recursos i a saber resoldre les dificultats. En referència als fets i conceptes, la seva finalitat és saber i aprendre del que ens envolta.

Per aconseguir-ho, organitzem uns continguts d’acord amb els objectius, creem espais d’aprenentatge i fem un seguiment acurat dels alumnes i dels grups.

Això ens porta a crear un vincle emocional amb el grup i amb cada alumne, atenent la diversitat i potenciant al màxim els recursos de cadascú. Tot plegat és possible si establim amb les famílies un treball de collaboració que ens permeti establir-ho amb eficàcia.

Durant tot el curs es fa un seguiment acurat del procés d’aprenentatge i d’adaptació al grup. La responsabilitat del seguiment i procés d’acollida, adaptació i integració recau en el tutor. D’altra banda és tot l’equip de mestres que treballa per facilitar aquest procés i oferir a l’alumne una experiència escolar positiva.

La intervenció d’especialistes a les aules permet millorar el nivell d’especificitat dels diferents camps d’aprenentatge així com establir nous criteris de relació amb el coneixement i els docents.

Des de la direcció pedagògica es vetlla per fer-ho possible i es potencien els recursos escolars (suport psicopedagògic) i els extraescolars quan cal (EAP, especialistes externs, Servei d’Educació Compensatòria…).

L’Escola, d’acord amb els objectius definits en el Projecte Educatiu i el Caràcter Propi de l’Escola Pia de Catalunya, adopta com a pròpies i potencia aquelles metodologies i recursos didàctics que afavoreixen l’aprenentatge significatiu i la participació de l’alumne.

Cada curs es programen sortides, excursions, convivències, visites culturals, audicions i teatre, celebracions de festes, que complementen diferents aspectes del currículum, de l’actualitat i dels interessos dels alumnes.

hello world!