L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL COMPRÈN 3 CURSOS: P3, P4 I P5 (DELS 3 ALS 6 ANYS).

Des que els nens i nenes comencen el cicle d’Educació Infantil, tenim molt present tot el procés d'adaptació i acollida, per tal que en aquest inici de la seva vida escolar es sentin segurs, tranquils i puguin gaudir plenament de l'activitat que l'escola comporta, consolidant una bona base de l'aprenentatge i socialització que permeti una experiència escolar positiva.

El currículum d’Educació Infantil és presidit per unes capacitats comunes a tota l’etapa que s’han de desenvolupar al llarg dels dos cicles (Llar d’Infants i Parvulari).  Aquestes capacitats són de diferents tipus: motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals i d’inserció i actuació social; i s’organitzen al voltant de quatre eixos competencials que retornen a la idea d’educar per viure i conviure al nostre món actual.

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran a l’etapa d’educació primària amb el desenvolupament de les competències bàsiques.

Les 9 capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:

  • 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
  • 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
  • 3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
  • 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  • 5. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
  • 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
  • 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
  • 8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  • 9. Comportar­se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col∙laboració amb el grup i cap a la integració social.

Acollida

Vivim moments per expressar-nos, per a gaudir de conversar i escoltar-nos els uns als altres.

La primera hora del matí és una estona d'acollida on els nens i nenes expressen els seus sentiments i vivències. És considerat un espai de diàleg i reflexió, així com de retrobament amb els companys on els nenes i nenes van prenent consciència de grup.

L'hora del pati

Proporcionem un espai educatiu exterior on tots els infants comparteixen el joc, es creen vincles i s'aprèn a conviure.

El pati és un espai educatiu molt important perquè els nens i nenes aprenen a jugar i a desenvolupar la seva imaginació a la vegada que es creen vincles entre els infants de diferents edats. Posem a l'abast diverses joguines i materials per gaudir-ne: bicicletes, patinents, tobogans , gronxadors, tricicles, pilotes, caixes de plàstic...

Descoberta de l'entorn

Ens apropem al nostre entorn natural i social vivint situacions que ens facilitin entendre'l, participar-hi i descobrir-lo.

Oferim als alumnes l'oportunitat de relacionar-se i gaudir del joc simbòlic. Es treballa la socialització, es relacionen amb els companys, dialoguen, estableixen normes, endrecen, experimenten, comparteixen, exploren... D'aquesta manera, poc a poc, són més capaços d'arribar a acords amb els seus companys i s'organitzen entre ells.

SUMMEM

Descobrim, investiguem, reflexionem , prenem decisions i aprenem junts desenvolupant projectes engrescadors.

Desenvolupem les nostres capacitats a través dels projectes, on partim dels coneixements previs dels infants per investigar i descobrir nous aprenentatges. Adquirim procediments bàsics d'aprenentatge (raonar, decidir, comparar, analitzar, resumir, argumentar), selecció d'informació i establir relacions de compromís i responsabilitat envers el grup.

TAC

Fem ús de les noves tecnologies com a recurs per aprendre i preparar-nos per al món real.

Per completar la formació en cadascuna de les tres àrees del currículum, utilitzem les noves tecnologies com a eines quotidianes de treball. Disposem de tablets que els nens i nenes es duen a casa com a una activitat més dins el projecte compartit escola-família. Durant uns dies, són els encarregats de fer fotos i vídeos relacionats amb aquest projecte anual i en tornar-la a l'escola hauran de compartir i explicar les seves vivències als companys.

Música

Aprenem a comunicar-nos a través de la música, traspassant sensibilització i interès envers aquest art.

L'objectiu fonamental és posar l'alumne en contacte amb la música de forma viva i real amb el fi de despertar-ne el gust, l'interès i la sensibilització. Entenem com a expressió musical la capacitat de comunicar-nos a través de la música, així doncs ens ajuda a descobrir i prendre contacte amb el món que ens rodeja.

Psicomotricitat

Gaudim de la sala de Psicomotricitat quatre hores (P3) i dues hores (P4 i P5) a la setmana, on coneixem el nostre cos, millorem les nostres possibilitats motrius, socials, afectives i cognitives.

És l'àrea en que els nens i nenes didiquen més estona a conèixer el seu cos i a descobrir les seves possibilitats, ja que la sala de Psicomotricitat és un lloc privilegiat on es relacionen amb el seu propi cos, amb l'espai que els envolta, els objectes, i els companys/es i adults; és en definitiva, un espai de comunicació, un espai per créixer. A partir del joc i la interacció amb els altres, els infants milloren les habilitats motrius (saltar, córrer, girar, rodolar, lliscar, grimpar...), les habilitats socials (imitació dels rols, accions de la vida quotidiana...) i les habilitats cognitives (reconèixer les principals parts del cos, reconèixer un costat i l'altre, seguir ritmes senzills...).

Anglès

Iniciem l'aprenentatge de l'anglès amb dinàmiques lúdiques i participatives. Els alumnes natius ens expliquen contes en aquesta llengua i al llarg de la setmana compartim estones amb els auxiliars de conversa

Des d'Infantil s'inicia l'aprenentatge de la llengua estrangera amb l'objectiu que els infants prenguin consciència que existeix una altra llengua i per tant, una altra manera de comunicar-se. Durant aquesta etapa, l'anglès és una iniciació amb la qual es pretén familiaritzar i acostar la llengua anglesa als infants i motivar-los per conèixer-la i aprendre-la. El nen/a va aprenent de manera natural, no limitant-se a paraules d'un vocabulari específic, sinó que constituirà una eina per accedir a la realitat que l'envolta. Per tal que els nens i nenes aprenguin i desenvolupin les seves habilitats de manera significativa es treballa de manera lúdica i participativa a partir del joc i de diferents recursos: contes i titelles, cançons i jocs.

Dimensió interior i educació emocional

Aprenem a ser persones, cuidant l'autoestima, el respecte i l'amistat, i aprenem a conèixer les nostres emocions per conviure amb els altres.

La relaxació vivencial proporciona a alumnes i professors un espai d'intimitat, una oportunitat d'aprofundir en l'autoconeixement i és un excel·lent recurs per desenvolupar la intel·ligència emocional. Duem a terme diverses activitats per conèixer com ens sentim a cada moment i, així, aprendre a gestionar les pròpies emocions i resoldre els conflictes amb els altres.

L'hora del conte

Gaudim escoltant els contes que ens expliquen. Cuidem la literatura per acompanyar el creixement dels infants, utilitzant la maleta viatgera per potenciar el gust per la lectura.

Per tal de fomentar i potenciar el gust per la lectura, els nens i nenes d'infantil gaudeixen, durant una hora setmanal, de l'escolta de contes. Durant aquesta estona, es pretén, a part de fer endinsar als infants en mons màgics i fantàstics, la millora en l'hàbit d'atenció i escolta, i en riquesa de vocabulari, entre d'altres. Paral·lelament s'incentiva , es promociona i es comparteix el gust per la lectura amb les famílies, mitjançant la "maleta viatgera", una maleta plena de contes que els infants poden emportar-se a casa durant una setmana.

Educació visual i plàstica

Acompanyem als petits artistes a descobrir la seva creativitat i imaginació per expressar-la i plasmar-la.

Utilitzem el treball plàstic com a punt de referència per endinsar els nens i nenes al món artístic. Partim de les estacions de l'any, les festes tradicionals i els projectes, desenvolupant activitats amb diverses tècniques plàstiques: punxar, retallar, enganxar, dibuixar, pintar amb diferents estris, modelar fang i plastilina.

Racons de joc

Dialoguem, compartim, explorem, ens socialitzem i creixem, mentre gaudim de les estones de racons de joc simbòlic.

El treball d'aquesta àrea es basa en la descoberta de situacions properes a l'entorn dels nens i nenes a partir de festes, tradicions, sortides, de manera que siguin engrescadors i interessants per a ells. Gaudim cuidant del nostre hort urbà, que ens ajuda a comprendre canvis i a viure els processos de creixement dels fruits, hortalisses i espècies.

Treball per racons

Treballem per racons amb propostes manipulatives i vivencials per respectar tots els ritmes, interessos i moments evolutius dels infants.

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l'aula, diversos espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diverses activitats de tipus cognitiu i manipulatiu de les àrees de llengua i matemàtiques, així com també activitats de tipus sensorial i d'experimentació. Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats adaptades a les diferències, interessos i ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena.

Llenguatge matemàtic

Ens inciem en el món matemàtic amb significativitat, coherència i globalitat com un recurs per entrendre i desxifrar el nostre entorn.

Un dels principals objectius d'aprenentatge de l'àrea de matemàtiques és la valoració i utilització de les matemàtiques com a una eina útil per comprendre el món i per expressar informacions i coneixements sobre l'entorn. La metodologia que fem servir és vivencial, ja que oferim diversos materials amb l'objectiu que ells mateixos resolguin problemes i desenvolupin el pensament lògic-matemàtic.

Iniciació a la lectura i l'escriptura

Ens inciem en el món de la lectura i l'escriptura amb significativitat, coherència i globalitat com un recurs per entrendre i desxifrar el nostre entorn.

La lectura i l'escriptura són unes de les habilitats bàsiques que durant el cicle d'infantil treballem d'una manera progressiva i respectant el ritme personal i evolutiu de cada nen i nena. Ho treballem a partir del propi nom i de l'entorn que ens envolta, ple de lletres i de paraules.

Sortides, excursions i colònies

Coneixem, respectem i gaudim de l'entorn natural fent escola fora de les aules.

Al llarg de tres cursos d'Educació Infantil els nens i nenes realitzen diverses sortides i excursions relacionades amb els continguts que s'estan treballant a l'aula. L'objectiu principal però, és poder-los oferir l'oportunitat d'estar en contacte amb la natura i que es relacionin en un entorn diferent a l'escolar.

hello world!