CONSELL ESCOLAR

Director

 • Joan Vila Farràs

Representant del titular

 • Gemma Baldrich Boix
 • Mª Teresa Sanmiguel Bertran
 • Montserrat Lari Viaplana

Representants d'alumnes

 • Marc Batista Geladó
 • Anna Purroy Solans

Representants professorat

 • Marta Bedini Llagostera
 • Mireia Vilaseca Ausàs
 • Itziar Carrillo Unamuno
 • Glòria Fajula Carbonell

Representants pares i mares d'alumnes

 • Jordi Balart Badia
 • Enric González Durán
 • Verónica Grego Bessa
 • Eva Verloop (AFA)

Representant del Personal d'Administració i Serveis

 • Marc Lleixà Álvarez

Reunió Consell Escolar 17 de desembre de 2021 a les 18:30h

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior amb una esmena.
 • Constitució del nou consell escolar 
 • Explicació per part del Sr. Joan Vila de les funcions del Consell

Reunió Consell Escolar 26 d'octubre de 2021 a les 18h

 • Aprovació de l'acta de la reunió anterior sense esmenes.
 • S'aprova per unanimitat la memòria del curs 2020-21
 • S'aprova per unanimitat el tancament de l'exercici econòmic 2020-21 i de la justificació de les quantitats rebudes en concepte de despeses de funcionament. 
 • Sense noves incidències, per part de la comissió de protecció dels menors s'informa del recordatori del funcionament de la bústia del menor a les tutories.
 • Informació de la comissió de coeducació
 • informació de la direcció d'Educació infantil i Primària
 • Informació de la direcció d'ESO i Batxillerat
 • Informació de l'actualització de la normativa que regeix el consell escolar i del procés d'eleccions per la renovació d'alguns del membres.

Reunió Consell Escolar 21 de Setembre de 2021 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes
 • Informació sobre altes i baixes a pagament delegat per part del Sr. Marc Lleixà.
 • S’aprova per unanimitat amb 12 vots a favor i cap en contra el pla d'actuació per al curs 21-22 presentat per el Sr. Joan Vila
 • S’aprova per unanimitat amb 13 vots a favor i cap en contra la nova versió de les NOF presentada per el Sr Joan Vila. Es comenta especialment els nous articles, els canvis, l’actualització i les eliminacions d’articles. S’han introduït articles per descriure la funció de Coordinador/a de pràctiques i mentor/a de pràctiques. S'ha aprofitat l'ocasió per tal de redactar el document en llenguatge coeducatiu.

Reunió Consell Escolar 29 de Juny de 2021 a les 17h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes
 • Informació de les accions realitzades a ESO i Batxillerat pel coneixement de la bùstia de protecció al menor
 • Presentació i aprovació del calendari escolar del curs 2021/22, dels dies de lliure disposició i de les jornades continuades del final del primer i tercer trimestre.
 • Informació del procés de preinscripcions
 • Informació de les direccions d’EI, EP, ESO i Batxillerat
 • Estudi i aprovació del pressupost per al curs 2021/22 amb una pujada del 2% en les quotes.
 • Informació de la comissió de protecció al menor
 • Informació de la comissió de coeducació

Reunió Consell Escolar 20 de Juliol de 2020 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes.
 • Es presenta i s’aprova el pressupost del curs 20/21 sense canvis en les quotes educatives i un increment de l’1% en el servei del temps de migdia per l’increment de monitoratge.
 • S’informa per part de les direccions d’EI, EP, ESO i Batxillerat del treball realitzar en el temps de confinament i de la reobertura del centre del 8 al 22 de juny.
 • Presentació del pla d’obertura per al curs 21/22 pendent de revisar segons les condicions que es donin al setembre.
 • Aprovació del Pla de convivència
 • Presentació del projecte de millora de la llengua anglesa i aprovació de l’actualització del projecte lingüístic.
 • nformació del procés de preinscripció, amb una baixada generalitzada de la demanda de preinscripcions en tota la zona.

Reunió Consell Escolar 28 d'octubre de 2019 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes.
 • Es lliura informació quantitativa dels objectius del PAMEM dels tres darrers cursos escolars on hi ha detallades les Polítiques Summem, Alumnes i Famílies. Dades curs 18-19: 74,8% d’assoliment i 25,2% de no assoliment
 • Es fa lliurament i explicació del contingut de la Memòria del curs 2018-2019: assoliment d’objectius, enquestes de satisfacció, resultats d’avaluació, conclusions i propostes i competències bàsiques. S’aprova per unanimitat i s’acorda la seva tramesa a inspecció.
 • Es fa lliurament i explicació del contingut de la Planificació general del curs 2019-2020: Pla anual 2019-2020, aspectes de funcionament i Pla d’avaluació. S’aprova per unanimitat i s’acorda la seva tramesa a inspecció.
 • Els membres presents del Consell Escolar acrediten les dotacions econòmiques de l’Administració a l’EPB en concepte de despeses de funcionament per a cada grup/classe/any. El Sr. Marc Lleixà, administrador de l’EPB,mostra el compte de resultats de les etapes d’Infantil, Primària i ESO indicant-ne la desviació de matrícula de l’alumnat, d’entre altres. S’aprova per majoria de 12 vots i una abstenció la justificació de les quantitats rebudes i la subvenció de P3, P4 i P5.
 • S’ha fet registre per part de la comissió de protecció del menor de dues entrades d’alumnat de 2n ESO, la incidència dels quals no se n’ha tancat i se n’ha acordat seguiment durant el curs.
 • S’informa que s’està treballant en l’elaboració del projecte de convivència de l’Escola seguint la guia del departament d’Educació.
 • S’informa de la creació de la comissió de seguiment d’incidents dels temps de migdia amb l’objectiu de fer els seguiment dels mateixos i tenir en compte tots els punts de vista dels membres implicats.
 • S’ha presentat el nou llibre amb el recull dels Itineraris d’Aprenentatge del SUMMEM amb testimonials respecte el treball cooperatiu, que es vol potenciar. S’ha creat una comissió d’aprenentatge educatiu per mantenir la coherència transversal a l’Escola.
 • S’informa per part de la comissió de coeducació que s’estan establint contactes amb entitats externes i es preveu fer un pla integral per l’Escola amb propostes per aportar al Pla de Convivència,
 • Les direccions de Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat informen de les novetats del curs en Dansa, robótica, anglès i pla TAC així com de la implantació del SUMMEM a tots els cursos previstos. A Batxillerat s’estudia poder oferir l’itinerari artístic el proper curs escolar.
 • S’informa del canvi de conveni del programa d’auxiliars de conversa de ‘Home to home’ que deixa de fer aquest servei a ‘Meddeas’
 • Prèvia sol·licitud, s’informa que l’Escola Pia Balmes ha estat sel·leccionada com a centre formador del Programa d’innovació pedagògica de pràctiques de màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius.

Reunió Consell Escolar 13 de juny de 2019 a les 18h

 • Es lliura i repassa el resum de l’orde EDU/56/2019, la qual estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. S’aprova el calendari escolar del curs 2019-20 d’acord amb el que estableix la normativa esmentada i la proposta de dies de lliure disposició del Consell Escolar de Barcelona.
 • S’informa del resultat del procés de preinscripció per al curs 2019-20. Es constata una baixada en el nombre de preinscrits a la nostra escola que també s’ha observat en els centres de l’entorn.
 • Es presenta el pressupost per al curs 19-20. Destaquem la previsió de pèrdua d’alumnat a Infantil i Primària, així com finalització la no obertura del CFGS 1r curs del CFGS de DAM VIOD. Es fa explicació de les inversions previstes, i s’aprova el pressupost i la proposta de quotes per 11 vots i una abstenció.
 • S’informa de les altes i baixes de personal de pagament delegat i de la previsió de baixes i altes fins a finalitzar el curs a 31 d’agost de 2019.
 • S’informa de les incidències que han estat comunicades en la bústia de protecció del menor. Totes les accions han tingut una primera intervenció i en aquest moment totes han estat gestionades, però estan en fase de seguiment.
 • S’informa de l’activitat de la comissió de coeducació. Es presenten les funcions de la comissió i també de la seva composició. Destaquem que la seva principal tasca és vetllar per la promoció de la igualtat de gènere i la diversitat afectiva i sexual.
 • S’informa del projecte de millora del servei de menjador amb una línia ecològica i de proximitat.
 • S’informa de l’aprovació del nou conveni on s’establexi el pagament de la paga compensatòria a l’extingit premi de fidelitat i del control horari a les treballadores i treballadors del centre.
 • Es presenta i s’aprova el projecte lingüístic del centre que havia estat lliurat en la sessió de constitució d’aquest consell.
 • Informació de l’evolució del SUMMEM a Infantil, Primària i Secundària i de la incorporació de noves tècniques de treball cooperatiu.
 • S’informa de la creació de la comissió de sostenibilitat per part de Anna Gargallo, responsable d’ATP.
 • S’informa a Consell Escolar, tal com preveu la legislació vigent, de l’organització del Servei Comunitari, obligatori a 3r i 4t d’Eso.

Reunió Consell Escolar 20 de desembre de 2018 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes. El Director gerent fa comentaris a l’acta anterior de les preguntes plantejades pel Sr. Enric González referents a l’àmbit econòmic i al Camí Escolar.
 • Es llegeix la constitució del nou Consell Escolar amb la lectura de les actes, que legitimen els membres, de les meses electorals en les quals s’hi relacionen els representants pares d’alumnes, professors, alumnes i representats de la titularitat. Es fa presentació personal de cada un dels membres del Consell.
 • Es lliura el document ” Fem Escola, 20 preguntes sobre el Consell Escolar” de la FECC i s’explica el contingut-resum de les diferents reunions del Consell Escolar que es convoquen durant el curs així com le seves principals funcions.
 • Es presenta el pla TAC que s’ha lliurat per correu electrònic a tots els membres i també se’n facilita edició impresa. S’indica haver fet el document amb la participació del Consell de direcció, havent-ne estat aquest promotor de com es concreta aquest pla: s’hi descriuen recursos, situació actual del Pal TAC, objectius i annexes. Se’n demana estudi per a l’aprovació en el proper Consell Escolar.
 • S’informa, d’acord amb la privacitat que pertoca, de la situació excepcional i de feblesa personal de dos alumnes de PFI des de l’àrea de Comissió de protecció del menor.
 • El Director gerent explica l’aprovació del conveni col·lectiu d’ensenyament.
 • El Director gerent indica que no sabem quina serà l’afectació de mobilitat del dia 21 de desembre però que es garantirà tota la seguretat de l’alumnat.

Reunió Consell Escolar 30 d'octubre de 2018 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes.
 • Es lliura informació quantitativa dels objectius del PAMEM dels tres darrers cursos escolars on hi ha detallades les Polítiques Summem, Alumnes i Famílies. Dades curs 17-18: 81,1% d’assoliment i 18,9% de no assoliment
 • Es fa lliurament i explicació del contingut de la Memòria del curs 2017-2018: assoliment d’objectius, enquestes de satisfacció, resultats d’avaluació, conclusions i propostes i competències bàsiques.
 • S’aprova per unanimitat i s’acorda la seva tramesa a inspecció.
 • Es fa lliurament de la Planificació general del curs 2018-2019 detallant-ne el seu contingut: Pla anual 2018-2019, aspectes de funcionament i Pla d’avaluació. S’aprova per unanimitat i s’acorda la seva tramesa a inspecció.
 • Els presents del Consell Escolar acrediten les dotacions econòmiques de l’Administració a l’EPB en concepte de despeses de funcionament per a cada grup/classe/any. El Sr. Marc Lleixà, administrador de l’EPB,mostra el compte de resultats de les etapes d’Infantil, Primària i ESO indicant-ne la desviació de matrícula de l’alumnat, d’entre altres. S’aprova per unanimitat la justificació de les quantitats rebudes i la subvenció de P3, P4 i P5
 • S’informa de cinc accions diferents que són objecte de treball per part de la comissió de protecció del menor: recordatori tutorial d’inici de curs de la bústia del menor, reunions trimestrals amb serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, ateses col·lectives des de la CAD, situacions personals alumnat ( Infantil i ESO de Centre Residencial)
 • Es dóna resposta a les qüestions plantejades per part del membre representant de les famílies: Camí escolar ( tancada la sol·licitud des del Consorci) i Quotes Primària musical-artística ( explicació a partir del pla de regulació de plantilla laboral des de les hores complementàries)

Reunió Consell Escolar 19 de juny de 2018 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes.
 • Es lliura i repassa l’ordre ENS/60/2018 de 6 de juny per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Es mostra en la votació acord i unanimitat per majoria absoluta en l’horari d’inici i finalització de la jornada lectiva de l’alumnat de les diferents etapes de l’EPB així com també en l’organització de sol·licitud de jornada continuada per a l’últim dia del 1r trimestre i darrer del curs. Referent a l’article 7.3 s’acorda la proposta del Consell Escolar Municipal com a dies de lliure elecció: 2 de novembre, 7 de desembre i 4 de març.
 • S’estudia procés i preinscripció a l’Escola a partir de les xifres presentades als membres del Consell Escolar. S’explica sol·licitud d’autorització d’ampliació de línies al centre i no concessió del concert. Es detallen visites realitzades, alumnes admesos i assignats, llista d’espera i alumnat per al curs 18-19
 • S’ha presentat sol·licitud al Consell del Districte referent al fet de ser inclosos en el «camí escolar». El tècnic del districte ha indicat a la direcció gerent de l’EPB que el programa està actualment tancat.
 • El Sr. Marc Lleixà, administrador de l’EPB, explica pressupost per al curs 18-19. Es comenta previsió de pèrdua d’alumnat a Batxillerat i explicació de possibles causes. Es fa explicació detallada d’inversions ( obres 3a planta, persianes, finestres, informàtica, instruments Primària musical, material tècnic per a Primària escènica, millores cuina PFI…)
 • S’aprova per vot i unanimitat pressupost i quotes.
 • A dia d’avui s’informa de dues baixes de personal a Primària per motius de jubilació i oposicions i dues a Secundària per motius de jubilació i manca d’alumnat en l’assignatura de Ciències de la terra.
 • Les Sres. Alba Balcells i Neus Nieto, de les direccions pedagògica i acadèmica d’Infantil i Primària, informen dels projectes Summem, Primària artística ( musical i escènica) referent a horari, distribució de l’alumnat, nivells d’implementació i ensenyaments treballats.
 • La Sra. Glòria Fajula ( directora pedagògica de Secundària) explica la continuïtat del projecte Summem a Secundària detallant els diferents itineraris que l’alumnat ha treballat aquest curs, així com el sistema d’avaluació. Es comenta també la continuïtat del projecte artístic en aquesta etapa com a novetat del curs entrant així com possible previsió d’ací a 4 anys de Batxillerat artístic.
 • S’informa de quatre situacions diferents que han estat objecte de treball per part de la comissió de protecció del menor.

Reunió Consell Escolar 6 de novembre de 2017 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova amb una breu esmena l’acta de la reunió anterior
 • Referent a l’estudi i aprovació de la memòria del curs 2016-2017 i programació del curs 2017-2018 s’indica que ambdós documents estan disponibles de consulta en l’apartat d’intranet referent a la documentació del Consell Escolar. Segueixen índex a petició d’inspecció i en fa explicació el director gerent de l’Escola, Sr. Joan Vila, donant-se per aprovats per part de tots els membres del consell presents.
 • El Sr. Marc Lleixà, administrador de l’EPB, presenta ingressos i despeses fent esment detallat de diferències comptables existents entre pressupost i real. S’aproven les despeses de funcionament per unanimitat.
 • S’explica, per part de les direccions d’EI i EP, el seguiment i aplicació del projecte Summem, avenç en el treball cooperatiu i multidisciplinar aplicat a tots els cursos de l’etapa i l’impuls a l’activitat artística teatral com a aprenentatge molt vivencial.
 • S’explica, per part de la direcció de Secundària, el seguiment i aplicació del projecte Summem, treball cooperatiu i estructura de grups de professors per grup classe amb tendència a un perfil més unitari respecte al professorat que intervé a cada grup.
 • S’informa de registre bústia protecció del menor indicant data d’obertura,tancament d’incidència i accions realitzades.
 • Es llegeixen les qüestions enviades per mail del Sr. Enric González, que ha excusat la seva assistència. Referent a la primera qüestió plantejada s’indica que els ingressos de la Primària musical intervenen directament sobre el cost i d’ací el seu increment. Referent a la segona qüestió s’està pendent de consulta al Districte.
 • El Sr. Joan Vila informa als assistents que el dia 8 de novembre no podem garantir el control d’assistència a l’Escola, el 21 de desembre serà festiu i el 22 lectiu segons indicacions rebudes pel Departament d’Ensenyament.

Reunió Consell Escolar 7 de setembre de 2017 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior per part dels assistents.
 • Es realitza estudi i aprovació del pressupost del curs 2017-2018, tot indicant que s’enviarà la informació projectada (estructura econòmica detallada de les diverses fonts del pressupost) juntament amb l’acta als membres del consell escolar. Tots els membres amb dret a vot presents emeten vot favorable a l’aprovació del pressupost.
 • Es fa tancament dels objectius i aprovació de la memòria del curs 2016-2017 tot comentant detalladament als membres del C. Escolar la priorització dels mateixos i el redactat de valoració per a cada un d’ells
 • S’explica, com a àmbit de treball de la comissió de protecció del menor, la importància de la seguretat dels alumnes a l’Escola així com gestions de formació fetes amb el personal de temps de migdia i extraescolars
 • Es demana: fer anàlisi del nombre d’alumnat que cursa llengua anglesa a nivell extraescolar; millorar el confort climàtic de l’Escola; recordar als tutors l’eina de la bústia del menor.

Reunió Consell Escolar 19 de juny de 2017 a les 18:00h

 • Es llegeix i s’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior.
 • S’aprova per unanimitat el calendari escolar del curs 2017-2018.

Reunió Consell Escolar 28 de maig de 2017 a les 18:00h

 • Es llegeix i s’aprova amb una esmena l’acta de la reunió anterior
 • Les direccions d’etapa i gerent informen sobre el pilotatge i evolució del projecte Summem en els cursos de 1r i 6è de Primària i 1r d’ESO; s’indica també revisió feta de normativa pedagògica a l’Educació Primària al voltant dels deures escolars
 • S’informa sobre el procés de preinscripció i es fa valoració positiva de les accions fetes a partir dels bons resultats obtinguts
 • S’indiquen els canvis introduïts en el document NOFC i s’acorda compromís de relectura donant per aprovat el document.
 • Es mostra la proposta d’execució d’obres a la 2a planta de l’Escola a realitzar durant l’estiu de 2017
 • S’informa sobre les accions fetes al voltant de la comissió de protecció del menor així com de les diferents incidències que han comportat expedient disciplinari a l’ESO
 • Es proposa a tots els membres i s’accepta treball proposat per l’AMPA a partir de la preocupació per la qualitat de l’aire i contaminació ambiental de l’Escola, acordant-se fer sol·licitud al districte de petició de camí escolar.

Reunió Consell Escolar 14 de desembre de 2016 a les 18:00h

 • Es llegeix i s’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior
 • Queda constituït el nou consell escolar, prèvia lectura de les actes d’elecció dels membres representants dels diversos sectors
 • Es fa explicació de la normativa del consell lliurant-se documentació al respecte ( vegi’s document ” Fem escola. 29 preguntes sobre el Consell Escolar FECC”)
 • Es proposa a tots els membres i s’accepta treball en el marc del debat Ara és demà sobre el futur de l’educació al nostre país que organitza el Consell Escolar de Catalunya.
hello world!