BATXILLERAT

Una preparació de qualitat que possibiliti als nois i noies l'accés a la Universitat, al món de la Formació Professional o al món professional amb garantia d'èxit.

El Batxillerat a l’Escola Pia Balmes prioritza una formació intel·lectual sòlida perquè l’alumne, sota el guiatge del professorat, adquireixi totes les capacitats, habilitats, competències i estratègies d’aprenentatge que exigeix tot ensenyament postobligatori. Al mateix temps, ofereix una educació en valors que permet als joves desenvolupar la seva autonomia i la seva responsabilitat.

El Batxillerat a l’Escola Pia Balmes prioritza una formació intel·lectual sòlida perquè l’alumne, sota el guiatge del professorat, adquireixi totes les capacitats, habilitats, competències i estratègies d’aprenentatge que exigeix tot ensenyament postobligatori. Al mateix temps, ofereix una educació en valors que permet als joves desenvolupar la seva autonomia i la seva responsabilitat.

Presentació Batxillerat

*Pendent de l'aplicació del nou currículum
per part del Departament d'Ensenyament

Les Modalitats de Batxillerat: una oferta diversificada i completa.

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d’Humanitats i Ciències socials
 • Modalitat Artístic

L’oferta de matèries de modalitat és completa i ajustada a les necessitats que la Universitat explicita a les PAU. En aquests moments disposem de més de 15 itineraris diferents que permeten accedir als estudis de grau compresos a les branques universitàries: Branca d’Arts i Humanitats, Branca de Ciències, Branca de Ciències de la Salut, Branca de Ciències Socials i Jurídiques, Branca d’Enginyeria i Arquitectura, Branca Artística.

BATXILLERAT 2023-2025

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 • Matemàtiques (I i II)
 • Química (I i II)
 • Biologia (I i II)
 • Ciències de la Terra (I i II)
 • Electrotècnia
 • Dibuix tècnic (I i II)
 • Física (I i II)
 • Tecnologia industrial (I i II)
 • Psicologia i sociologia
 • 2a llengua estrangera: Francès o Alemany
 • Estada a l’empresa

MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 • Llatí (I i II)
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Història contemporània
 • Economia d’empresa (I i II)
 • Economia
 • Geografia
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (I i II)
 • Història de l’art
 • Cultura audiovisual (I i II)
 • Psicologia i sociologia
 • 2a llengua estrangera: Francès o Alemany
 • Estada a l’empresa

MODALITAT ARTÍSTIC

 • Fonaments de les Arts (I i II)
 • Cultura audiovisual (I i II)
 • Dibuix artístic (I i II)
 • Dibuix tècnic (I i II)
 • Disseny
 • Volum
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana

Amb l’objectiu d’aprofundir i potenciar el multilingüisme i gràcies al conveni amb Academica Corporation –la principal institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”– volem oferir al nostre alumnat la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.

Mitjançant aquest conveni, des de l’escola s’ha implementat el programa de Doble Titulació de Batxillerat Espanyol i Estatunidenc per als alumnes d’ESO que ho desitgin. Gràcies a aquest programa, l’alumnat inscrit estarà matriculat a l’escola i, simultàniament, en una High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.

Per conèixer tots els detalls sobre el programa Diploma Dual podeu accedir a:

Les Pràctiques amb empreses: L'estada a l'empresa

Oferim l’oportunitat que tot l’alumnat pugui realitzar 140 hores de pràctiques en una empresa, com a matèria específica. A banda de completar el seu expedient i el seu currículum, l’objectiu d’aquesta matèria és que l’alumnat prengui contacte amb el món empresarial i amb el seu sistema de relacions socials i laborals, així com adquirir formació complementària i útil que li permeti enfocar el propi projecte de futur acadèmic i professional.

L’EPB col.labora amb prop de 300 empreses privades i institucions públiques que garanteixen una formació de qualitat.

L' Orientació acadèmica i professionalitzadora

El programa d’acció tutorial de Batxillerat està dissenyat per oferir activitats d’orientació acadèmica i professionalitzadora que contribueixen a la formació integral de l’alumnat (assistència a xerrades a les Universitats, portes obertes d’Universitats, col.laboració amb Barcelona activa, col.laboració d’exalumnes universitaris, etc.).

Les Pràctiques amb empreses: L'estada a l'empresa

La tutoria de Batxillerat demana un acompanyament constant i un seguiment acurat de l’alumnat, que afavoreixi el seu propi progrés i la seva orientació. D’aquesta manera es busca que l’alumne de Batxillerat sigui reflexiu, responsable del seu propi progrés acadèmic, autònom en la presa de decisions i capaç d’autoconèixer-se i d’autoregular-se al llarg del seu procés d’aprenentatge.

El treball de recerca: un pas cap a la investigació

Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre les matèries de 2n curs i cada alumne el fa individualment. Aquest treball compta un 10% de la nota d’expedient del Batxillerat.

Realitzar un treball de recerca comporta un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació entorn d’un tema acotat amb uns objectius concrets.

Així mateix, es contempla com un element particularment útil per determinar si l’estudiant ha après a treballar de forma autònoma

en la recerca administrant el temps disponible, organitzant tasques complexes i aconseguint-ne els objectius.

Al llarg del 1r curs, els nois i noies reben orientació i indicacions per part dels seus tutors relatives a la matèria del treball de recerca. Cada alumne pot triar la persona que vol que tutoritzi el seu treball i és aquesta persona qui li farà el seguiment del treball al llarg de tot el procés.

A finals del 1r trimestre del 2n curs, els alumnes lliuren la memòria del treball de recerca i en fan la presentació oral davant del tribunal de professorat que l’avaluarà.

Les noves tecnologies al servei de l'aprenentatge

D’acord amb el nostre projecte educatiu, incorporem les tecnologies de la informació i la comunicació com una eina més, encara que molt potent, per afavorir l’aprenentatge. A les aules posem a l’abast de l’alumnat les eines que siguin més útils per aconseguir els objectius pretesos.

L'Educació en valors

Uns principis educatius clars basats en la formació integral de les persones fan que la nostra tasca educativa no només es limiti a una transmissió de coneixements, sinó que també contempla poder transmetre als nois i noies tot un seguit de valors que els preparen per al seu futur.


Volem contribuir a formar persones reflexives, crítiques, autònomes, responsables i compromeses, amb uns valors ètics que els permetin prendre les seves pròpies decisions, pensant en ells mateixos, en els altres i en la millora de la societat.


És en aquesta línia que oferim una hora setmanal a 1r de Batxillerat de Cultura religiosa, matèria que vol contribuir a una formació humanista de l’alumnat.
A l’etapa del Batxillerat es proposa a tot l’alumnat que hi estigui interessat el voluntariat social, de manera que puguin dedicar part del seu temps a alguna causa solidària.

L’EPB col.labora amb prop de 300 empreses privades i institucions públiques que garanteixen una formació de qualitat.

Els resultats en les Proves d'Accés a la Universitat

Els resultats dels darrers anys avalen la nostra tasca educativa: els alumnes superen la Prova d’accés a la Universitat amb una mitjana superior a la de Barcelona ciutat i també a la de Catalunya, permetent que la majoria accedeixin sense dificultats als estudis triats en primera opció.

El Departament d'Orientació

El Departament d’Orientació està integrat per especialistes en psicopedagogia, psicologia, logopèdia i educació. L’objectiu és aconseguir, gràcies al treball coordinat de l’equip i dels diferents educadors del centre, una bona tasca d’orientació, seguiment, suport i reforç a famílies i alumnes.

Intercanvis: una eina per potenciar les llengües estrangeres

L’aprenentatge de l’anglès i de les llengües estrangeres adquireix cada vegada més una especial rellevància en la formació dels nois i noies. Per tal de millorar la seva competència lingüística, l’Escola ofereix des de Secundària la possibilitat que l’alumnat aprengui una segona llengua estrangera, el francès i l’alemany, amb la possibilitat de seguir aquest aprenentatge al Batxillerat.

Disposem d’un Programa d’Intercanvis que permet als alumnes participants gaudir d’un temps de convivència amb un company estranger i perfeccionar el seu nivell en altres idiomes.

L'equip humà

Donem molta importància a l’equip humà de la nostra escola, format per tots els professionals del nostre centre: totes les persones que estan en contacte amb l’alumnat són educadores, sigui quina sigui l’activitat que desenvolupin.Com a educadors veiem el món i la societat de manera optimista i creiem en el progrés de les persones i, en especial, dels nostres alumnes. Partim de la certesa que totes les persones tenim talents que cal potenciar i aspectes en els quals necessitem ajuda.Amb una bona orientació i un bon seguiment tutorial, en el qual es basa la col.laboració família-escola-alumne, fem que cristal.litzi en cadascun dels nostres alumnes el seu èxit particular, el seu camí d’excel.lència, aquelles competències, habilitats i actituds que, com a punts forts, els serviran per al seu futur i per a la seva vida.
Entenem aquesta tasca com a la suma d’una bona organització, constància, esforç, seguiment, orientació i il.lusió.
El professorat de l’Escola està en permanent formació pedagògica i connectat amb la implantació del Sistema de la Gestió de Qualitat.

hello world!