Després de tot un procés participatiu, on ha intervingut tota la comunitat educativa (alumnat, famílies i personal de l'escola) de la mà de Vira Cooperativa i Col·lectiu Punt 6, l'estiu del 2023 ha començat el procés de transformació física dels patis.

UNA NOVA MIRADA ALS PATIS.

FASES DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DELS PATIS DE L'ESCOLA

2019-20

El curs 2019-2020 es crea la comissió de coeducació del centre que vetlla perquè no es pateixi discriminació per raó de gènere, sexe o orientació afectivosexual i es potenciï la igualtat real d'oportunitats. Aquesta comissió la formen personal de l'escola i famílies. 

A partir d'aquí, l'AFA proposa a la comissió i a la direcció, fer una transformació dels patis perquè siguin espais coeducatius i que sigui un procés participatiu on s'involucri a tota la comunitat educativa. L'escola també detecta aquesta necessitat i es comença a treballar en l'organització del projecte. 

L'AFA contacta amb Vira Cooperativa i Col·lectiu Punt 6 perquè ens acompanyi en tot el procés de diagnosi i així poder detectar les necessitats reals que hi ha a l'escola, parlant amb alumnat, professorat, equip de migdia i extraescolars. 

La pandèmia ens fa aturar el projecte i reprendre'l el curs 2020-2021. 

2020-21 /2021-22 / 2022-23

Partint del que es detecta a la diagnosi (els espais més conflictius dins els patis, els més tranquils, la repartició de l'espai des d'un punt de vista coeducatiu...) es treballa en una proposta conjunta, liderada per un grup motor interdisciplinar (famílies, docents, monitoratge...) de la mà de Vira Cooperativa i Col·lectiu Punt 6, que implica canvis físics i pedagògics. 

Llavors, tenint en compte el pressupost del qual disposàvem, les necessitats detectades en la diagnosi, la logística amb extraescolars (línies de camps reglamentàries que no es poden tocar), problemes estructurals (no es pot fer la transformació que es voldria al pati gran del primer pis per un problema gran al terra i caldrà canviar-lo abans de res), el fet que tots els patis són utilitzats per totes les etapes i més cosetes.. s'acaba fent un projecte. L'inici del projecte (atès que té un recorregut extens) es volia tenir fet pel setembre del curs 23-24 i s'ha pogut complir. 

2023-24

Divendres 15 de setembre es va fer la presentació i diverses famílies van participar en la decoració dels primers canvis físics. 

bookmark