• FACEBOOK
  • YOU TUBE
  • TWITTER
  • INSTAGRAM
  • PINTEREST
  • GOOGLE+
Bústia del menor

L’Escola disposa d’una adreça de correu de protecció del menor. Aquesta adreça té la intenció de posar a disposició de totes les persones que integren la nostra menorcomunitat educativa -alumnat, mares i pares, professorat i personal d’administració i serveis- un canal de comunicació, a més dels que ja tenim, on poder notificar aquelles situacions que pateixin membres menors d’edat de la nostra escola i que puguin afectar la seva seguretat, la seva integritat o el seu benestar, encara que no es produeixin a l’Escola.

L’adreça a la que podeu fer arribar les vostres comunicacions és: bustiadelmenor@balmes.epiaedu.cat

Aquesta bústia es crea a petició de la comissió de protecció del menor de la nostra Escola. Aquesta comissió fou creada el juny de 2016 per desplegar el que preveu el document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya, aprovat l’any 2012 que podeu llegir a continuació.

La bústia es revisa diàriament i es garanteix l’anonimat de la persona informant. També assumim el compromís de gestionar tots els casos que siguin exposats. En funció de la naturalesa del cas serà gestionat per l’equip educatiu de l’Escola, per l’equip d’orientació o bé pels serveis socials. Es donarà compte dels casos que s’hagin detectat gràcies a la bústia en les reunions de la comissió de protecció del menor – constituïda per un membre de l’equip directiu, un membre del departament d’orientació, un pare o mare, un docent i el responsable de protecció de dades de l’Escola – en les seves reunions periòdiques.

A part d’aquesta comunicació a les mares i pares, es farà una presentació de la bústia a l’alumnat, al col·lectiu d’educadors i també al personal d’administració i serveis.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió i agraïm per endavant les aportacions que pugueu fer a la bústia, ja que seran per a nosaltres un ajut per detectar casos que puguin afectar al nostre alumnat.