Consell escolar

Consell escolar

Director

 • Joan Vila Farràs

Representant del titular

 • Gemma Baldrich Boix

 • Mª Teresa Sanmiguel Bertran

 • Josep Maria Lluch Rovira

Representants d'alumnes

 • Xavier Purroy Solans

 • Eduard Puig Bonjoch

Representants professorat

 • Josep Mª Colominas Vial

 • Sara Elisabet Solà Carlos

 • Joaquim Gratacós Pérez

 • Glòria Fajula Carbonell

Representants pares i mares d'alumnes

 • Aurora Rué López

 • Enric González Durán

 • Jordi Balart Badia

 • Maria del Tura Folch (AMPA)

Representant del Personal d'Administració i Serveis

 • Gregoria Fernández Merino

Reunió Consell Escolar 30 d'octubre de 2018 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes.

 • Es lliura informació quantitativa dels objectius del PAMEM dels tres darrers cursos escolars on hi ha detallades les Polítiques Summem, Alumnes i Famílies. Dades curs 17-18: 81,1% d’assoliment i 18,9% de no assoliment

 • Es fa lliurament i explicació del contingut de la Memòria del curs 2017-2018: assoliment d’objectius, enquestes de satisfacció, resultats d’avaluació, conclusions i propostes i competències bàsiques.

 • S’aprova per unanimitat i s’acorda la seva tramesa a inspecció.

 • Es fa lliurament de la Planificació general del curs 2018-2019 detallant-ne el seu contingut: Pla anual 2018-2019, aspectes de funcionament i Pla d’avaluació. S’aprova per unanimitat i s’acorda la seva tramesa a inspecció.

 • Els presents del Consell Escolar acrediten les dotacions econòmiques de l’Administració a l’EPB en concepte de despeses de funcionament per a cada grup/classe/any. El Sr. Marc Lleixà, administrador de l’EPB,mostra el compte de resultats de les etapes d’Infantil, Primària i ESO indicant-ne la desviació de matrícula de l’alumnat, d’entre altres. S’aprova per unanimitat la justificació de les quantitats rebudes i la subvenció de P3, P4 i P5

 • S’informa de cinc accions diferents que són objecte de treball per part de la comissió de protecció del menor: recordatori tutorial d’inici de curs de la bústia del menor, reunions trimestrals amb serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, ateses col·lectives des de la CAD, situacions personals alumnat ( Infantil i ESO de Centre Residencial)

 • Es dóna resposta a les qüestions plantejades per part del membre representant de les famílies: Camí escolar ( tancada la sol·licitud des del Consorci) i Quotes Primària musical-artística ( explicació a partir del pla de regulació de plantilla laboral des de les hores complementàries)

Reunió Consell Escolar 19 de juny de 2018 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes.

 • Es lliura i repassa l’ordre ENS/60/2018 de 6 de juny per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Es mostra en la votació acord i unanimitat per majoria absoluta en l’horari d’inici i finalització de la jornada lectiva de l’alumnat de les diferents etapes de l’EPB així com també en l’organització de sol·licitud de jornada continuada per a l’últim dia del 1r trimestre i darrer del curs. Referent a l’article 7.3 s’acorda la proposta del Consell Escolar Municipal com a dies de lliure elecció: 2 de novembre, 7 de desembre i 4 de març.

 • S’estudia procés i preinscripció a l’Escola a partir de les xifres presentades als membres del Consell Escolar. S’explica sol·licitud d’autorització d’ampliació de línies al centre i no concessió del concert. Es detallen visites realitzades, alumnes admesos i assignats, llista d’espera i alumnat per al curs 18-19

 • S’ha presentat sol·licitud al Consell del Districte referent al fet de ser inclosos en el «camí escolar». El tècnic del districte ha indicat a la direcció gerent de l’EPB que el programa està actualment tancat.

 • El Sr. Marc Lleixà, administrador de l’EPB, explica pressupost per al curs 18-19. Es comenta previsió de pèrdua d’alumnat a Batxillerat i explicació de possibles causes. Es fa explicació detallada d’inversions ( obres 3a planta, persianes, finestres, informàtica, instruments Primària musical, material tècnic per a Primària escènica, millores cuina PFI…)

 • S’aprova per vot i unanimitat pressupost i quotes.

 • A dia d’avui s’informa de dues baixes de personal a Primària per motius de jubilació i oposicions i dues a Secundària per motius de jubilació i manca d’alumnat en l’assignatura de Ciències de la terra.

 • Les Sres. Alba Balcells i Neus Nieto, de les direccions pedagògica i acadèmica d’Infantil i Primària, informen dels projectes Summem, Primària artística ( musical i escènica) referent a horari, distribució de l’alumnat, nivells d’implementació i ensenyaments treballats.

 • La Sra. Glòria Fajula ( directora pedagògica de Secundària) explica la continuïtat del projecte Summem a Secundària detallant els diferents itineraris que l’alumnat ha treballat aquest curs, així com el sistema d’avaluació. Es comenta també la continuïtat del projecte artístic en aquesta etapa com a novetat del curs entrant així com possible previsió d’ací a 4 anys de Batxillerat artístic.

 • S’informa de quatre situacions diferents que han estat objecte de treball per part de la comissió de protecció del menor.

Reunió Consell Escolar 6 de novembre de 2017 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova amb una breu esmena l’acta de la reunió anterior

 • Referent a l’estudi i aprovació de la memòria del curs 2016-2017 i programació del curs 2017-2018 s’indica que ambdós documents estan disponibles de consulta en l’apartat d’intranet referent a la documentació del Consell Escolar. Segueixen índex a petició d’inspecció i en fa explicació el director gerent de l’Escola, Sr. Joan Vila, donant-se per aprovats per part de tots els membres del consell presents.

 • El Sr. Marc Lleixà, administrador de l’EPB, presenta ingressos i despeses fent esment detallat de diferències comptables existents entre pressupost i real. S’aproven les despeses de funcionament per unanimitat.

 • S’explica, per part de les direccions d’EI i EP, el seguiment i aplicació del projecte Summem, avenç en el treball cooperatiu i multidisciplinar aplicat a tots els cursos de l’etapa i l’impuls a l’activitat artística teatral com a aprenentatge molt vivencial.

 • S’explica, per part de la direcció de Secundària, el seguiment i aplicació del projecte Summem, treball cooperatiu i estructura de grups de professors per grup classe amb tendència a un perfil més unitari respecte al professorat que intervé a cada grup.

 • S’informa de registre bústia protecció del menor indicant data d’obertura,tancament d’incidència i accions realitzades.

 • Es llegeixen les qüestions enviades per mail del Sr. Enric González, que ha excusat la seva assistència. Referent a la primera qüestió plantejada s’indica que els ingressos de la Primària musical intervenen directament sobre el cost i d’ací el seu increment. Referent a la segona qüestió s’està pendent de consulta al Districte.

 • El Sr. Joan Vila informa als assistents que el dia 8 de novembre no podem garantir el control d’assistència a l’Escola, el 21 de desembre serà festiu i el 22 lectiu segons indicacions rebudes pel Departament d’Ensenyament.

Reunió Consell Escolar 7 de setembre de 2017 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior per part dels assistents.

 • Es realitza estudi i aprovació del pressupost del curs 2017-2018, tot indicant que s’enviarà la informació projectada (estructura econòmica detallada de les diverses fonts del pressupost) juntament amb l’acta als membres del consell escolar. Tots els membres amb dret a vot presents emeten vot favorable a l’aprovació del pressupost.

 • Es fa tancament dels objectius i aprovació de la memòria del curs 2016-2017 tot comentant detalladament als membres del C. Escolar la priorització dels mateixos i el redactat de valoració per a cada un d’ells

 • S’explica, com a àmbit de treball de la comissió de protecció del menor, la importància de la seguretat dels alumnes a l’Escola així com gestions de formació fetes amb el personal de temps de migdia i extraescolars

 • Es demana: fer anàlisi del nombre d’alumnat que cursa llengua anglesa a nivell extraescolar; millorar el confort climàtic de l’Escola; recordar als tutors l’eina de la bústia del menor.

Reunió Consell Escolar 19 de juny de 2017 a les 18:00h

 • Es llegeix i s’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior.

 • S’aprova per unanimitat el calendari escolar del curs 2017-2018.

Reunió Consell Escolar 28 de maig de 2017 a les 18:00h

 • Es llegeix i s’aprova amb una esmena l’acta de la reunió anterior

 • Les direccions d’etapa i gerent informen sobre el pilotatge i evolució del projecte Summem en els cursos de 1r i 6è de Primària i 1r d’ESO; s’indica també revisió feta de normativa pedagògica a l’Educació Primària al voltant dels deures escolars

 • S’informa sobre el procés de preinscripció i es fa valoració positiva de les accions fetes a partir dels bons resultats obtinguts

 • S’indiquen els canvis introduïts en el document NOFC i s’acorda compromís de relectura donant per aprovat el document.

 • Es mostra la proposta d’execució d’obres a la 2a planta de l’Escola a realitzar durant l’estiu de 2017

 • S’informa sobre les accions fetes al voltant de la comissió de protecció del menor així com de les diferents incidències que han comportat expedient disciplinari a l’ESO

 • Es proposa a tots els membres i s’accepta treball proposat per l’AMPA a partir de la preocupació per la qualitat de l’aire i contaminació ambiental de l’Escola, acordant-se fer sol·licitud al districte de petició de camí escolar.

Reunió Consell Escolar 14 de desembre de 2016 a les 18:00h

 • Es llegeix i s’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior

 • Queda constituït el nou consell escolar, prèvia lectura de les actes d’elecció dels membres representants dels diversos sectors

 • Es fa explicació de la normativa del consell lliurant-se documentació al respecte ( vegi’s document ” Fem escola. 29 preguntes sobre el Consell Escolar FECC”)

 • Es proposa a tots els membres i s’accepta treball en el marc del debat Ara és demà sobre el futur de l’educació al nostre país que organitza el Consell Escolar de Catalunya.